Adatkezelési tájékoztató

Cégünkről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Fogalom meghatározások

1.1. érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

1.2. személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.3. hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.4. tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.5. adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.6. adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.7. adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.8. nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.9. adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.10. adatállomány: Egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

1.11. harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

1.12. EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

1.13. harmadik ország: Minden olyan állam, amely nem EGT állam.

1.14. vonatkozó jogszabályok: A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 226/2003. (XII.13.) Kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátriányítás szabályairól.

1.15. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: Egy olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak.

2. A Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: PHANTASY Internet technológiai és Tartalom szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 1.
Cégjegyzékszám: 01-06-718149
Adószám: 20179063-2-42
E-mail: hello@tarhelykiraly.eu

Továbbiakban: Szolgáltató.

3. A szabályzat hatálya

A jelen szabályzat hatálya a Szolgáltató munkatársaira, tisztségviselőire és a szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban lévő személyekre és szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználóira terjed ki.

Kiterjed továbbá a szabályzat hatálya az előfizetői jogviszony megszűnését követően a volt előfizetőre is az adatok törlésére előirt határidő vonatkozásában. A jelen szabályzat hatálya alá tartoznak, mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatok.

4. Kezelt adatok köre

4.1. A Szolgáltató az előfizető és a felhasználó alábbiakban meghatározott személyes és nem személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzatban meghatározottak szerint kezeli.

A Szolgáltató által kezelhető személyes adatok:

Az érintett természetes személyek:

 • - családi és utóneve(i)
 • - születési név és utóneve
 • - lakcíme
 • - személyi igazolvány száma
 • - telefonszáma
 • - adószáma
 • - e-mail címe
 • - számítógép nyilvános azonosító címe (IP cím)
 • - cookie-k
 • - bejelentkezési hely, időtartam
 • - kiszolgáló (host) adatok

Nem természetes személyek adatai:

 • - székhelye
 • - képviselő családi és utóneve
 • - kapcsolattartó családi és utóneve, elérhetősége (címe, telefonszáma és email címe)
 • - adószáma
 • - telefonszáma
 • - e-mail címe
 • - számítógép nyilvános azonosító címe (IP cím)
 • - cookiek
 • - bejelentkezési hely, időtartam
 • - kiszolgáló (host) adatok

4.2. A Szolgáltató a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő ­ személyes adatokat nem tartalmazó automatikusan keletkező adatokat használja fel saját (Phantasy Stat ) vagy harmadik fél által biztosított rendszer által (pl.: Google Analytics ):

 • - a számítógép IP címe
 • - domain név (URL)
 • - a hozzáférés adatai
 • - az ügyfél file lekérés (file név és URL)
 • - a HTTP válaszkód
 • - a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt
 • - a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség
 • - a látogatás időpontja
 • - a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • - a használt böngészőprogram neve, cookies

4.3. A .hu domain nevek adatait a Szolgáltató a https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/ weboldal alatt megtalálható szabályok szerint használhatja fel és az ebben meghatározott helyeken (whois) hozhatja nyilvánosságra.

A nemzetközi domain nevek esetén az irányadó az icann.org nemzetközi szabályzata.

5. Az adatkezelés céljai

A Szolgáltató a személyes és nem személyes adatokat kizárólag az előfizetői szerződés létrehozatala, tartalmának a meghatározása, teljesítése, módosítása, szolgáltatásainak a nyújtása, fenntartása – e körben többek között az abból eredő díjak számlázása – valamint az előfizetőkkel és felhasználókkal történő kapcsolattartás, a részükre a szolgáltató egyes szolgáltatatásairól szóló tájékoztatás, szolgáltatásainak az értékelése és marketing érdekében kezeli.

6. A személyes adatok kezelésének a jogcíme

A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve az előfizetői szerződés megkötésével az Előfizető illetve a felhasználó hozzájárul az adatainak a jelen szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az adatszolgáltatás önkéntes.

7. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

A Szolgáltató az érintett ez irányú ettől eltérő hozzájárulásának a hiányában az általa kezelt személyes adatokat határozatlan időre, legfeljebb azonban az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéig tárolhatja. A szolgáltatás teljesítése után a szolgáltatás dátuma, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, valamint a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei kivételével törli vagy anonimizálja az előfizetőkre és a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a szolgáltatás nyújtása során kezel.

A Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető illetve a felhasználó a nem az előfizetői szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kezelt személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult legyen visszavonni.

8. A személyes adatok kezelésének a helyei

A Szolgáltató székhelye, melynek címe:
1158 Budapest, Késmárk u. 1. III/21.

A Szolgáltató szervereinek üzemelési helye:
UAB "Interneto vizija", J. Kubiliaus 6, Vilnius, Litvánia

A Szolgáltató könyvelője, melynek címe:
Kontír Tax Consulting Kft., 1156 Budapest, Sárfű utca 11.

A Szolgáltató weboldalán online bankkártyás fizetést biztosító cég:
Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland

9. Adattovábbítás

Személyes adatot a Szolgáltató az alábbi előírások betartása esetén jogosult harmadik személynek átadnia, belföldre és külföldre is továbbítani:

 • a .hu domain regisztráció és a nemzetközi domain regisztráció esetén a regisztrációt végző szervezet részére,
 • a Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a díjtartozás és az előfizetői szerződés felmondás esetén jogosult a jogszerűen kezelhető adatok köréből az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak az indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg ­ azzal az adattartalommal ­ közös adatállományt létrehozni,
 • a személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.

A Szolgáltató harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át személyes adatot, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a vonatkozó jogszabályokban írt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. Az EGT­államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

10. Az érintettek jogai

10.1 Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál:

1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

2. személyes adatainak helyesbítését, valamint)

3. személyes adatainak ­ a kötelező adatkezelés kivételével ­ törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmén túl a Szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele előtt és annak során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely célból milyen személyes adatokat kezel.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá ­ az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ­ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előírójogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató, csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kivételes okból tagadhatja meg (pl. bűncselekmény megelőzése). Ebben az esetben a szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó jogszabály mely rendelkezése alapján került sor.

A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a Szolgáltató a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31­éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

10.2 A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes az érintett kéri az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

10.3. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11. A Szolgáltató belső adatvédelmi felelőse

Neve: T. Gábor
Beosztása: informatikai vezető

Elérhetőségei:
Telefon: 06/30/574-7605
E-mail: hello@tarhelykiraly.eu

12. Adatbiztonság, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség

12.1. A Szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról (közlés bizalmassága).

A Szolgáltató csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés bizalmasságát.

A Szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és tárolhatja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges.

Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

A Szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes adatok védelméről.

A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén a Szolgáltató haladéktalanul köteles azt a Hatóságnak bejelenteni.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok megsértésének eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltató által megtett korrekciós intézkedéseket is.

12.2. A Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottjai a Szolgáltatónál folytatott tevékenységük eredményeképpen tudomásukra jutott előfizetői, felhasználói személyes adatokat, csak a megjelölt cél érdekében jogosultak kezelni és azok vonatkozásában őket titoktartási kötelezettség terheli, azaz az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül – a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban írtak kivételével - azokat harmadik személynek a tudomására nem hozhatják, nyilvánosságra nem hozhatják és más célra fel nem használhatják.

12.3 A Szolgáltató az előző pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok illetéktelen harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben az Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.

13. Panasz bejelentés

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C .

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400
Fax : 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

30 napos pénzvisszafizetés

30 napos pénzvisszafizetés

30 napos indoklás nélküli pénzvisszafizetési garanciát nyújtunk.

Ingyen SSL kulcs

Ingyen SSL kulcs

Minden tárhelyünkhöz ingyenes Let's Encrypt tanúsítvány adunk.